Szkolenie okresowe – „95”

Zdobywanie uprawnień, czy wiedzy? A może jedno i drugie?

Co to jest kod "95"?

Kod „95” to dodatkowy wpis widniejący na rewersie prawa jazdy, bądź w niektórych państwach członkowskich UE wpisywany jest do karty kwalifikacji zawodowych, który jest potwierdzeniem posiadania przez kierowcę kwalifikacji zawodowych. Jest to element wyróżniający kierowcę zawodowego wykorzystującego w swej pracy co najmniej uprawnienia kat. C lub D. Wpis kodu „95” do krajowego prawa jazdy jest dokonywany na podstawie przedłożonego właściwemu staroście dokumentu o nazwie: Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, który może być wydany, w zależności od sytuacji, przez wojewodę lub kierownika ośrodka szkolenia. Aby otrzymać taki dokument należy ukończyć kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

#potrzebyikorzyści

Cel zajęć

Świadectwo kwalifikacji zawodowej – jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców ze wszystkimi najważniejszymi aspektami codziennej pracy. W związku z tym, że szkolenie okresowe realizowane jest raz na 5 lat, to zajęcia skupione są na uaktualnieniu wiedzy kierowcy w zakresie wymogów prawnych i formalnych niezbędnych do wykonywania zawodu. Szkolenie prowadzone jest w dwóch blokach tematycznych, przewidzianych odpowiednio dla prawa jazdy kat. C lub D. Posiadanie uprawnień do kierowania zespołami pojazdów nie ma w tym przypadku znaczenia dla zakresu szkolenia. 

#grupadocelowa

Adresaci szkolenia

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kierowca, który zaprzestał wykonywania pracy o nie spełnił obowiązku ukończenia szkolenia okresowego przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Warunki konieczne stawiane uczestnikom kursu:

 • prawo jazdy
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • pobyt w Polsce co najmniej 185 dni w roku
#zasadyorganizacji

Metody i forma

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E;
 • D1, D1+E, D i D+E.

Szkolenie okresowe to wyłącznie zajęcia teoretyczne, które prowadzi się jako wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych albo jako ćwiczenia pod nadzorem trenera – wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia.

#czastrwania

Czas zajęć

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin zegarowych.

Kierowca uczestniczący w zajęciach indywidualnych, prowadzonych z wykorzystaniem specjalistycznego programowania, realizuje program szkolenia w dogodnym dla siebie tempie i czasie, w terminach uzgodnionych przed jego rozpoczęciem. Dlatego czas ukończenia szkolenia zależny jest od osoby szkolonej, lecz nie może być krótszy niż 5 dni (maksymalnie 7 godzin dziennie).

W przypadku szkolenia prowadzonego  w formie wykładów i ćwiczeń grupowych, szczegółowy harmonogram jest z góry ustalany z uwzględnieniem propozycji składanych przez uczestników. Z uwagi na konieczność 100% obecności, przyjęty przez grupę rozkład zajęć musi być bezwzględnie zrealizowany.

#sprawdzianwiedzy

Egzamin

Szkolenie okresowe nie wiąże się z koniecznością zdawania egzaminu. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego osobie, która ukończyła wszystkie wymagane zajęcia.

W przypadku szkolenia indywidualnego prowadzonego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania po każdym module szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę, jednak ma on na celu umożliwienie kontynuowania szkolenia i przejście do kolejnego tematu, co następuje wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego testu.

#prowadzącyzajęcia

Kadra

Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Dbamy o to, by kierowca miał możliwość zadawania pytań i rozwiewania wszelkich wątpliwości związanych z problematyką zawodu.

#zakrestematyczny

Ramowy program

Szkolenie okresowe prowadzone obejmuje zajęcia w ramach trzech poniższych modułów obowiązkowych:

 • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • stosowanie przepisów
 • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

oraz zajęcia w ramach dwóch modułów dodatkowych, wybranych spośród szerokiego wachlarza możliwości odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

#ilekosztuje

Koszty

Koszt udziału w szkoleniu to 800 zł.

Podana cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • podręcznik
 • pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy
 • słodki poczęstunek, napoje zimne i gorące

Koszty dodatkowe związane z wpisaniem kodu „95” to opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna – razem: 100,50 zł . Wpłatę należy uiścić na konto właściwego starostwa.

#kiedytobedzie

Terminy

 • Ustalamy indywidualnie

Interesująca propozycja?

Zapisz się już teraz!

You cannot copy content of this page