Kurs Doradcy ADR

Najwyższe kwalifikacje w obszarze ADR

Kim jest Doradca ADR?

Przepisy Międzynarodowej Umowy ADR wymagają, aby w każdym przedsiębiorstwie, które zajmuje się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, bądź czynnościami związanymi z tym przewozem, był wyznaczony Doradca ADR. Główne zadania doradcy to sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych, udzielanie wskazówek i porad w zakresie obowiązujących i procedur, przeprowadzanie szkoleń oraz przygotowanie sprawozdań z działalności, jakie należy corocznie przedkładać Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego. W razie wystąpienia poważnej awarii bądź wypadku, do zadań doradcy należy ponadto przygotowanie specjalnej powypadkowej dokumentacji.

#potrzebyikorzyści

Cel zajęć

Świadectwo doradcy ADR – jest dokumentem potwierdzającym posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Celem zajęć jest dostarczenie kandydatom wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych, właściwych ustaw, rozporządzeń i innych przepisów administracyjnych oraz obowiązków Doradcy ADR.

#grupadocelowa

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chciałyby uzyskać międzynarodowe uprawnienia wymagane w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych lub czynnościami związanymi z manipulowaniem takimi ładunkami.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

 • niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu
 • wyższe wykształcenie
#zasadyorganizacji

Metody i forma

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium, dzięki czemu bardzo trudne treści przekazywane przez wykładowców mogą być na bieżąco utrwalane poprzez dyskusję i możliwość zadawania pytań.

Dla lepszego utrwalenia wiadomości, każdemu uczestnikowi kursu udostępniamy naszą internetową, interaktywną platformę edukacyjną, która umożliwia sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

#czastrwania

Czas zajęć

Kurs realizowany jest podczas 6 spotkań, w trzech kolejnych sesjach zorganizowanych w odstępach 2-3 tygodniowych i obejmuje ogółem 44 godziny lekcyjne. Czas rozpoczęcia poszczególnych zajęć uzgadniamy indywidualnie uwzględniając potrzeby i możliwości każdego uczestnika.

Ustalony w ten sposób harmonogram szkolenia pozwala na spokojne zapoznanie się ze wszystkimi zagadnieniami – co z pewnością przyniesie pozytywne efekty na egzaminie. Umowa ADR to ok. 1300 stron formatu A4 – mało kto jest w stanie nauczyć się jej podczas szkolenia prowadzonego „dzień po dniu” 😊.

#sprawdzianwiedzy

Egzamin

Egzamin przeprowadza komisja działająca przy Dyrektorze TDT. Egzamin obejmuje trzy części: ogólną, specjalistyczną oraz zadanie praktyczne. Część pierwsza i druga jest przeprowadzona w formie testu wielokrotnego wyboru. Aby uzyskać wynik pozytywny, należy poprawnie rozwiązać zadanie praktyczne oraz osiągnąć poziom 80% punktów z testu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu znajdują się TUTAJ

Znamy wyjątkowy sposób na zdanie egzaminu! Wystarczy zrozumieć ADR – a z nami to naprawdę może się udać.

#prowadzącyzajęcia

Kadra

Zajęcia prowadzą specjaliści zawodowo związani z tematyką kursu. Mieszanka wysokich kompetencji, bogatego doświadczenia oraz umiejętność przekazywania wiedzy, to gwarancja jakości.

Naszym celem nie jest przeprowadzenie szkolenia, lecz spowodowanie, aby przyniosło ono oczekiwane przez Klienta rezultaty (zdanie egzaminu?).

#zakrestematyczny

Ramowy program

Podczas szkolenia omawiamy następujące zagadnienia:

 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • Budowa i używanie opakowań
 • Wymagania dotyczące pojazdów i ich wyposażenia
 • Stosowanie specjalnego oznakowania oraz wymogi dotyczące dokumentacji
 • Zasady stosowania wyłączeń spod przepisów Umowy ADR
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych
 • Ćwiczenia i konsultacje z zakresu obowiązków doradcy

Program obejmuje szczegółowe omówienie wszystkich dziewięciu części Umowy Międzynarodowej ADR oraz aktów prawnych rangi krajowej.

#ilekosztuje

Koszty

Cena udziału w kursie to 2500 zł. Cena nie zawiera podatku VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotowe.

Podana cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • pomocnicze materiały szkoleniowe i artykuły piśmiennicze
 • akty prawne w formie plików PDF
 • dostęp do internetowej platformy edukacyjnej (ograniczony czasowo - do dnia egzaminu lub do upływu 30 dni od rozpoczęcia szkolenia)
 • konsultacje indywidualne w czasie trwania kursu
 • poczęstunek, napoje, serwis kawowy
 • pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku o egzamin

Dodatkowy koszt jaki należy uwzględnić w procesie ubiegania się o świadectwo przeszkolenia doradcy, to koszt związany z egzaminem (500 zł). Opłatę tę należy wnieść na konto Transportowego Dozoru Technicznego. 

#kiedytobedzie

Terminy

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt, ponieważ jesteśmy w stanie zorganizować kurs nawet dla jednego uczestnika w wybranym przez niego terminie.

Ze względu na konieczność dokonania zgłoszenia do urzędu marszałkowskiego, szkolenie jesteśmy w stanie rozpocząć nie wcześniej niż 10 dni od dnia podpisania umowy szkoleniowej.

UWAGA! Po zakończonym kursie zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym w Warszawie – w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Komunikaty TDT dotyczące planowanych terminów egzaminów państwowych dostępne są TUTAJ.

Interesująca propozycja?

To może być droga do nowych doświadczeń!

You cannot copy content of this page