ADR dla kierowców

Specjalistyczne, międzynarodowe uprawnienia dla prawdziwych zawodowców!

Co to jest ADR?

Skrót ADR pochodzi od angielskojęzycznej nazwy pewnej umowy międzynarodowej (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), podpisanej przez ponad 50 państw z Europy, Azji a nawet Afryki. Umowa ta określa się zbiór zasad i procedur związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Jednym z wymogów stawianych kierowcom pojazdów wykorzystywanych do przewozu tych towarów, jest konieczność posiadania przez nich specjalnych uprawnień, zwanych Zaświadczeniem ADR.

#potrzebyikorzyści

Cel zajęć

Zaświadczenie ADR kierowcy – jest międzynarodowym uprawnieniem uznawanym na terytoriach wszystkich Państw – stron Umowy ADR.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku a w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

#grupadocelowa

Adresaci szkolenia

Kierowcy zamierzający przewozić towary niebezpieczne niepodlegające tzw. wyłączeniom – bez względu na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Brak wyłączeń oznacza konieczność oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.

Warunki konieczne stawiane uczestnikom kursu:

 • wiek co najmniej 21 lat
 • prawo jazdy
 • aktualny kod "95" (dotyczy kierowców posiadających kat. C prawa jazdy)
#zasadyorganizacji

Metody i forma

Kursy ADR dzielą się na początkowe i doskonalące (dla osób przedłużających posiadane uprawnienia) i mogą obejmować:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu wszystkich klas,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów wybuchowych,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych.

Kurs podstawowy składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych dających możliwość nabycia umiejętności udzielania pierwszej  pomocy, gaszenia pożarów oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia i alarmowania.

W przypadku kursu rozszerzającego zakres uprawnień omawiane są dodatkowe warunki dotyczące np. konstrukcji i eksploatacji cystern, czy szczególnych zagrożeń związanych z właściwościami materiałów wybuchowych lub promieniotwórczych.

#czastrwania

Czas zajęć

Rozumiejąc potrzeby i systemy czasu pracy kierowców zawodowych, organizujemy kursy ADR w dwóch wariantach – w dni robocze tygodnia lub w weekend. Niezależnie od wariantu, kurs podstawowy odbywa się w ciągu trzech dni a z rozszerzeniem na cysterny, w ciągu pięciu dni i jest realizowany „dzień po dniu”. Godziny zajęć są dopasowywane do potrzeb danej grupy uczestników szkolenia.

UWAGA: W przypadku szkoleń specjalistycznych obejmujących materiały wybuchowe lub promieniotwórcze prosimy o indywidualny, wcześniejszy kontakt.

#sprawdzianwiedzy

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez marszałka województwa i jest organizowany w naszym ośrodku w ostatnim dniu szkolenia – bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego: 30 pytań (podstawa), 18 pytań (cysterny), 15 pytań (klasa 1 oraz 7).

Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest udzielenie co najmniej 2/3 pozytywnych odpowiedzi.

Zaświadczenie ADR jest produkowane w PWPW S.A. w Warszawie i przesyłane przez urząd marszałkowski na adres zamieszkania wskazany przez kierowcę. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

#prowadzącyzajęcia

Kadra

Kurs prowadzą doradcy ADR wpisani na listę TDT oraz ratownicy z wieloletnim stażem i praktyką zawodową. Dbamy o 100% zdawalności – szkolimy skutecznie i na bardzo wysokim poziomie.

#zakrestematyczny

Ramowy program

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • główne rodzaje zagrożeń, działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa
 • informacje na temat ochrony środowiska i przewozu odpadów
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku
 • umieszczanie nalepek ostrzegawczych, znaków i tablic
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 • zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 • ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • manipulowanie sztukami przesyłek i ich układanie
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz instrukcje zachowania się w tunelach
 • informacje związane z nadzorem i ochroną towarów niebezpiecznych
 • dokumentacja wymagana podczas przewozu

Zakres tematyczny szkolenia określają przepisy części 8 umowy międzynarodowej ADR, natomiast rozkład zajęć i ilość godzin w ramach poszczególnych tematów regulują przepisy krajowego rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

#ilekosztuje

Koszty

Ceny poszczególnych kursów:

 • kurs początkowy podstawowy – 600 zł.
 • kurs doskonalący podstawowy – 550 zł
 • kurs specjalistyczny (cysterny) – 450 zł.
 • kurs specjalistyczny – (klasa 1, klasa 7) – 650 zł. 

Podana cena obejmuje:

 • udział w zajęciach teoretycznych
 • udział w ćwiczeniach ratowniczo - gaśniczych
 • udostępnienie podręcznika ADR z wykazem materiałów
 • instrukcje pisemne kierowcy
 • pomoc w wypełnieniu formalności
 • koszt egzaminu
 • słodki poczęstunek, napoje zimne i gorące

Koszt dodatkowy to opłata za wydanie Zaświadczenia ADR 50,00 zł . Wpłatę należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego, jednak można też tego dokonać za naszym pośrednictwem.

Dla osób zainteresowanych oferujemy dostęp do dodatkowego szkolenia e-learningowego oraz zakup podręcznika ADR w łącznej cenie 70 zł.

#kiedytobedzie

Terminy

Wskazane poniżej terminy (3 kolejne dni) dotyczą zajęć prowadzonych w ramach kursu podstawowego.

Kurs obejmujący swym zakresem przewozy w cysternach rozpoczyna się o jeden lub nawet dwa dni wcześniej (np. w razie zgłoszenia się większej ilości uczestników).

W przypadku uprawnień wymaganych do przewozu materiałów wybuchowych lub promieniotwórczych, terminy dodatkowych zajęć są ustalane indywidualnie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. 

 • 31.05-02.06.2024
 • 04-06.06.2024
 • 14-16.06.2024
 • 25-27.06.2024

Interesująca propozycja?

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

You cannot copy content of this page