Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR. Państwa dane osobowe zostały podane przedsiębiorcy: JUSTYNA GĄDEK dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez Internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne). Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze danych osobowych w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 (Administrator danych osobowych)

Justyna Gądek, z siedzibą: ul. Staszica 32, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822070396, zwana dalej Przedsiębiorcą, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

§2 (Inspektor ochrony danych osobowych)

Przedsiębiorca nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@botm.info.pl

§3 (Cele i podstawy przetwarzania)

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji szkolenia dla organizatorów oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Przedsiębiorcy, prawnie uzasadnione interesy Przedsiębiorcy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 (Prawo do sprzeciwu)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przedsiębiorca przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są Przedsiębiorcy potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Przedsiębiorca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5 (Okres przechowywania danych)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez Przedsiębiorcę produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Przedsiębiorca ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6 (Odbiorcy danych)

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

1. podwykonawcom lub partnerom biznesowym, w związku z realizacją celów oraz obsługą administracyjną i prawną Przedsiębiorcy (np. wysyłka korespondencji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa windykacji itp.) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Przedsiębiorcy, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na jego rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie.

2. wszelkim instytucjom państwowym i publicznym na bazie obowiązującego prawa,

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych.

§7 (Prawa osób, których dane dotyczą)

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1.     prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

2.     prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;

3.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

4.     prawo do usunięcia Pani/Pana danych;

5.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

6.     prawo do przenoszenia danych;

7.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 (Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych)

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

You cannot copy content of this page