Regulamin udziału w bezpłatnych webinarach

 Wprowadzenie

Organizatorem bezpłatnych webinarów jest przedsiębiorca Justyna Gądek, z siedzibą: ul. Staszica 32, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822070396, działająca pod markami: BOTM.info oraz TOS – zwana dalej Organizatorem.

§1 (Zasady rejestracji i udziału)

 1. Udział w Webinarze jest dobrowolny i bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Rejestracja na Webinar nie jest tożsama z uczestnictwem. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora).
 2. Aby zapisać się na wydarzenie, należy wypełnić i wysłać przygotowany i udostępniony  formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Link do transmisji prześlemy zerejestrowanym osobom najpóźniej dzień przed spotkaniem.
 3. Aby mieć 100% pewności, że otrzymasz nasze e-maile i nic nie stracisz, proszę dodaj nasz adres do książki kontaktów w Twojej skrzynce pocztowej lub dodaj nas do białej listy (whitelist).

§2 (Wymagania techniczne)

 1. Webinary prowadzone są z wykorzystaniem bezpośredniej transmisji obrazu i dźwięku. Korzystanie z tej formy kontaktu na odległość nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania, zakładania kont użytkownika oraz nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Wykorzystujemy w tym celu komercyjną platformę do webinariów i wideokonferencji opartą o przeglądarkę internetową, działającą na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. Poza wersją na przeglądarki dostępna jest aplikacja mobilna na systemy Android i iOS.
 2. Webinar ma charakter bezpośredniej konwersacji podczas których zapewniona jest interakcja zarówno z Prezenterem, jak i pozostałymi Uczestnikami spotkania. W związku z tym, każdy Uczestnik powinien dysponować wyposażeniem umożliwiającym tę formę kontaktu, czyli urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w mikrofon i kamerę. Uczestnicy mogą zadawać pytania również poprzez dostępny w czasie spotkania czat.

§3 (Wymagane zgody)

 1. Udział w webinarze wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z obowiązującym warunkiem wcześniejszej rejestracji uczestników.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez: TOS oraz BOTM.info – marki należące do Organizatora, warunkuje udział w Webinarze, z uwagi na konieczność nawiązania i utrzymywania kontaktu z Uczestnikiem – w związku z zakresem wydarzenia, który jest tożsamy z obszarem działalności Organizatora.

§4 (Prawa i obowiązki Uczestnika)

 1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Webinarze  w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 2. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego ich udostępniania osobom trzecim.
 3. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany powyżej.
 4. Uczestnik ma prawo czynnie uczestniczyć w Webinarze poprzez możliwość zadawania pytań i uczestniczenie w dyskusji w czasie wyznaczonym do tego celu przez Organizatora.

§5 (Prawa i obowiązki Organizatora)

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału
  • niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie
  • za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze
  • za zdarzenia spowodowane siłą wyższą
  • za utracone korzyści
  • za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim
  • za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów
 2. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinaru, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.
 3. Organizator może rejestrować podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane materiały.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru bez podania przyczyn oraz bez konieczności informowania o tym Uczestników.

§6 (Postanowienia końcowe)

 1. Uczestnicząc w Webinarze przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że materiały jakie otrzymujesz oraz przekazywane informacje wyrażają prywatną opinię Organizatora bądź Prezentera oraz są oparte na naszych własnych, prywatnych doświadczeniach i nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe, prawne, inwestycyjne lub jakakolwiek inna forma doradztwa.
 2. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o wiadomość na adres: biuro@tos-szkolenia.pl lub tel. 793337764.

You cannot copy content of this page