Regulamin, obowiązujący do 31 marca 2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Organizator – Justyna Gądek, z siedzibą: ul. Staszica 32, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822070396, działająca pod markami: BOTM.info oraz TOS – zwana dalej Organizatorem.
  2. Uczestnik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument oraz każdy inny podmiot zawierający umowę na szkolenie, który osobiście uczestniczy w szkoleniu.
  3. Zgłaszający – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument oraz każdy inny podmiot zawierający umowę na szkolenie z Organizatorem, który nie uczestniczy w szkoleniu, a wskazuje wybranych przez siebie uczestników.
  4. Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  5. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
  6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
  7. Formularz – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, zamieszczony na Stronie Internetowej i dostępny w siedzibie Organizatora, wypełniany przez Uczestnika, w celu zawarcia Umowy
  8. Szkolenie, Kurs –Szkolenie stacjonarne, Szkolenie online, Szkolenie Live Stream, Webinar organizowane przez Organizatora:
   • Szkolenie stacjonarne – zajęcia lub cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w formie warsztatów lub wykładów w siedzibie organizatora, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo „kurs”, „szkolenie” lub „warsztaty”, któremu Organizator nadaje taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu stacjonarnym;
   • Szkolenie online – zajęcia lub cykl zajęć edukacyjnych dobywających się w formie warsztatów lub wykładów, poza siedzibą organizatora, przy użyciu technologii informatycznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo „kurs” lub „szkolenie” któremu Organizator nadaje taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu online. Szkolenie charakteryzuje się dostępem użytkowania do platformy, na której udostępnione są wcześniej przygotowane treści, do których w okresie trwania szkolenia Uczestnik ma dostęp 24/7.
   • Szkolenie Live stream – zajęcia lub cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w formie warsztatów lub wykładów poza siedzibą organizatora przy użyciu technologii informatycznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych/merytorycznych uczestników, mające w nazwie słowo „kurs” lub „szkolenie” któremu Organizator nadaje taką nazwę w ofercie lub w informacji o szkoleniu Live stream. Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnik bierze czynny udział w szkoleniu poprzez możliwość zadawania pytań i prowadzenia konwersacji z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia.
   • Webinar – kurs lub szkolenie internetowe przeprowadzone przez Organizatora, w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności Uczestnika, który ma możliwość zapoznania się z prezentowanymi treściami w sposób bierny, tj. będąc wyłącznie odbiorcą przekazu audio i video, bez możliwości prowadzenia konwersacji z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami webinaru. 
  9. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  10. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
  11. Ustawa ODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  12. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  13. Serwis – serwis internetowy organizatora znajdujący się pod adresem: www.tos-szkolenia.pl oraz każda inna forma komunikowania się na odległość i wskazana przez Organizatora.
  14. Umowa (Umowa na Szkolenie) – umowa zawarta na Szkoleniepomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  16. Płatność online – płatność kartą płatniczą lub płatność przelewem online.
 1. Kontakt do Organizatora: tel. 793 337 764, adres e-mail: biuro@tos-szkolenia.pl3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach/Kursach organizowanych przez Organizatora.
 4. Organizowane szkolenia dostępne są dla Konsumentów, Przedsiębiorców, Przedsiębiorców-Konsumentów oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Szkoleniu.
 5. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów (art. 385(5) Kodeksu cywilnego), nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w Serwisie.
 7. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu, a także pod numerem telefonu 793 337 764 – poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora.

§ 2. Serwis (tos-szkolenia.pl)

 1. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgłaszający składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza.
 3. Szkolenia Online, Live stream oraz Webinary odbywają się przy pomocy serwisu Organizatora, Clickmeetng, etc. Organizator każdorazowo powiadomi Uczestnika o rodzaju oraz sposobie połączenia i komunikacji
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji;
  d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480; e) w przypadku szkolenia Live Stream – dostęp do działającej kamery oraz mikrofonu; f) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
 5. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 3. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Uczestnikiem następuje w chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Zgłaszającego/Uczestnika do Organizatora, w jeden z niżej wskazanych sposobów: a) e-mailem, na adres: biuro@tos-szkolenia.pl, po rozmowie telefonicznej z Organizatorem; b) osobiście, w siedzibie organizatora.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążący, tym samym jest zobowiązaniem Zgłaszającego/Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
 4. Umowa na Szkolenie/Kurs zawierana jest przed jego rozpoczęciem, najpóźniej w dniu Szkolenia/Kursu przed jego rozpoczęciem.
 5. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 3 „Formularz – Zgłaszający” i nr 4 „Formularz –Uczestnik” do niniejszego regulaminu.

§ 4. Informacje o szkoleniach

 1. Czas trwania Szkolenia Organizator wskazuje w ofercie Szkoleń udostępnionej w Serwisie.
 2. Liczba Uczestników jednego Szkolenia jest ograniczona i Organizator z tego powodu ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkoleni. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może przerwać szkolenie stacjonarne bądź zablokować Uczestnikowi dostęp, w przypadku szkolenia online, live stream lub webinaru.
 4. Pytania zadawane podczas Szkolenia mogą być upubliczniane przez Organizatora w Serwisie, w celach edukacyjnych oraz na social mediach Organizatora w sposób, który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.
 5. Podczas niektórych Szkoleń, Uczestnicy mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:
  a) aktywnego uczestniczenia we wszystkich prowadzonych zajęciach.
  b) obecności na zajęciach dydaktycznych prowadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  c) ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności będących przedmiotem szkolenia.
  d) przestrzegania zasad higieny mogących mieć wpływ na innych uczestników szkolenia.
 7. Uczestnik szkolenia ma prawo do nieobecności w wymiarze ustalonym w odpowiednich przepisach określających program i tryb prowadzenia zajęć podczas kursu bądź szkolenia. Nieobecność uczestnika szkolenia nie uchybia wynagrodzeniu Organizatora.
 8. Uczestnik szkolenia otrzymuje:dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczonych w serwisie Organizatora – w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia szkolenia, o ile rodzaj szkolenia tak przewiduje: a) materiały szkoleniowe w postaci drukowanej lub pliku PDF, w zależności od formy szkolenia. b) dostęp do aktów prawnych związanych z tematyką szkolenia. c) możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zgodnie z przyjętym harmonogramem. d) możliwość skorzystania z dwóch godzin indywidualnych konsultacji w zakresie dwóch wybranych przez siebie modułów/zagadnień, o ile specyfika szkolenia tak przewiduje.
 9. Uczestnicy łączą się na Szkolenie online, live stream i Webinary za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu, Uczestnik otrzyma link do Szkolenia online, live strem, Webianru na adres e-mail podany w Formularzu, co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem Szkolenia. Link będzie aktywny w terminie Szkolenia online bądź w przypadku Szkolenia live stream lub Webinaru we wskazanym w umowie czasie. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail biuro@tos-szkolenia.pl bądź telefonicznie 793 337 764. Warunki techniczne Szkolenia online, Live stream, Webinaru określone są w § 2 ust 3 Regulaminu.
 10.  Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w § 6 ust. 7 niniejszego Regulaminu. Uczestnik po dokonaniu rejestracji i dokonaniu płatności za Szkolenie, ma prawo do udziału w Szkoleniu.
 11. Zgłaszający może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wskazaną datą Szkolenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@tos-szkolenia.pl
 12. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze Szkolenia w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 13. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Szkolenia, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Szkolenia z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na udział w Szkoleniu.
 14. Z chwilą zawarcia Umowy na Szkolenie, w sposób wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania ze Szkolenia, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Szkolenia i materiałów edukacyjnych oraz jakiegokolwiek innego udostępniania ich osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
 15. Organizator będzie rejestrował podczas Szkolenia wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania, a Uczestnicy Szkolenia wyrażają na to zgodę. Organizator na wniosek Uczestnika ma obowiązek usunąć zarejestrowane materiały.
 16. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora, jeśli podczas Szkolenia poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. 17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie informacji w sposób wskazany w ust.15 niniejszego paragrafu.

§ 5. Odstąpienie od umowy – warunki ogólne

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Zgłaszającego/Uczestnika – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Zgłaszającego/Uczestnika – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Zgłaszający/Uczestnik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: a) śmierć osoby bliskiej Uczestnika (w szczególności: współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu); b) ciężka choroba Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu; c) konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Uczestnik nie wiedział zawierając Umowę z Organizatorem (np. stawiennictwo w sądzie). W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie wynagrodzenie uiszczone przez Zgłaszającego/Uczestnika jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 niniejszego paragrafu. Wszystkie wskazane powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Uczestnika udokumentowane.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie, w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zgłaszający/Uczestnik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za czas zrealizowanych zajęć.
 4. Odstąpienie od Umowy, Zgłaszający/Uczestnik powinien przesłać do Organizatora na adres e-mail: biuro@tos-szkolenia.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy na Szkolenie przed jego rozpoczęciem, Organizator nie zwraca wpłaconego wynagrodzenia Zgłaszającemu/Uczestnikowi, a Zgłaszający/Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości wynagrodzenia za to Szkolenie. Alternatywnie Zgłaszający/Uczestnik, który wniósł opłatę za szkolenie, ma możliwość odbycia tego samego szkolenia w innym terminie w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 6. Brak uczestnictwa w Szkoleniu i niepowiadomienie o tym fakcie Organizatora, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Zgłaszający/Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Szkolenie, bez możliwości odbycia szkolenia w innym terminie.
 7. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Uczestnikiem, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia, jeśli na Szkolenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników (3). Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu.
 8. Organizator ma prawo odmówić zawarcia Umowy z Zgłaszającym/Uczestnikiem lub odstąpić od Umowy zawartej, w sposób wskazany w § 3 ust. 1, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika wynagrodzenia wobec Organizatora, wynikającego także z innych tytułów niż Szkolenie.

§ 6. Odstąpienie od umowy – postanowienia dotyczące Uczestników– Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów

 1. Zgłaszający/Uczestnik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który przystąpił do szkolenia, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Zgłaszający/Uczestnik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator obciąży Zgłaszającego/Uczestnika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zryczałtowanymi kosztami administracyjno-księgowymi w kwocie netto 300,00 PLN. Faktura lub Paragon na kwotę kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wystawiona dla Zgłaszającego/Uczestnika i przesłana na adres siedziby lub adres e-mail podany w Formularzu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z powodów wskazanych w § 5 ust. 2, do Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta stosuje się regulacje wskazane w § 5 ust 2-4.
 5. W przypadku rezygnacji Zgłaszającego/Uczestnika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w trakcie trwania Szkolenia, Organizator zwróci Zgłaszającemu/Uczestnikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Zgłaszający/Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie proporcjonalnie za czas zrealizowanych zajęć.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem szkolenia, np. poprzez złożenie dokumentu w siedzibie Organizatora, bądź przesłanie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Zgłaszającemu/Uczestnikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.
 8. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zgłaszający/Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 7. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy na Szkolenie zawartej przez Zgłaszającego/Uczestnika na, płatne jest w jednej racie. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne szkolenia określona jest w cenniku Organizatora dostępnym w Serwisie oraz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Cennik”)
 2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności za szkolenie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, chyba że umowę zawarto na mniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wtedy Zgłaszający/Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w dniu zawarcia Umowy. Organizator po otrzymaniu płatności wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny.
 3. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zgłaszający/Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora.
 5. Zgłaszający/Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 6. Wynagrodzenie z tytułu Umowy zawartej przez Zgłaszającego/Uczestnika może być uiszczone przez Zgłaszającego/Uczestnika przy użyciu Płatności online lub gotówkowo w siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w niniejszym paragrafie.
 7. W celu skorzystania z usługi Płatności online niezbędne jest: a) w przypadku wyboru przelewu online – posiadanie przez Uczestnika konta bankowego z możliwością dokonywania przelewów online, w przypadku wyboru płatności kartą – posiadanie przez Uczestnika ważnej karty debetowej lub kredytowej; b) podanie swoich danych oraz danych karty debetowej lub kredytowej operatorowi platformy płatniczej, za pomocą, której zostanie zrealizowana płatność: imienia i nazwiska oraz danych katy w postaci jej numeru; daty ważności oraz kodu, za pomocą której będzie realizowana płatność; c) Usługa Płatności elektronicznej dokonywana jest w walucie polskiej (PLN);

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: biuro@tos-szkolenia.pl lub przesyłać listem poleconym na siedziby Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Zgłaszających/Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Zgłaszającego/Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) oczekiwania Zgłaszającego/Uczestnika
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Zgłaszającego/Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Zgłaszającego/Uczestnika – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Zgłaszającego/Uczestnika, oznacza to, iż uznał ją za uzasadnioną.

§ 9. Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Zgłaszającego/Uczestnika z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, że Szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Zgłaszający/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.
 3. Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego Szkolenia.
 4. Zgłaszającemu/Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli, wyżywienia etc.
 5. W przypadku Szkoleń Online, Live Stream, Webinaru Organizator nie ponosi odpowiedzialności: a) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na wybrane Szkolenie, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału; b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie; c) za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu; d) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą; e) za utracone korzyści; f) za przekazanie danych rejestracji do Szkolenia osobom trzecim;
 6. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze Szkoleń online, Live stream, Webinaru w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Zgłaszających/Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc.).
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia, Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym/Uczestnikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym/Uczestnikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2021 r.

§ 11. Informacje o RODO

 1. Administrator danych osobowych Zgłaszającego/Uczestnika jest Justyna Gądek, z siedzibą: ul. Staszica 32, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822070396.
 2. Administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@botm.info.pl
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Przedsiębiorcy, prawnie uzasadnione interesy Przedsiębiorcy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub dane są Przedsiębiorcy potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta z tego prawa – Przedsiębiorca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez Przedsiębiorcę produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Przedsiębiorca ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 6. Dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: a) podwykonawcom lub partnerom biznesowym, w związku z realizacją celów oraz obsługą administracyjną i prawną Przedsiębiorcy (np. wysyłka korespondencji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługą windykacji itp.). b) wszelkim instytucjom państwowym i publicznym na bazie obowiązującego prawa, W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych.
 7. Zgodnie z RODO Zgłaszającemu/Uczestnikowi przysługuje: a) prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do usunięcia Pani/Pana danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; f) prawo do przenoszenia danych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – ,,Oświadczenie”
 2. Załącznik nr 2 – .,Cennik”
 3. Załącznik nr 3 – ,,Formularz – Zgłaszający”
 4. Załącznik nr 4 – ,,Formularz – Uczestnik”

You cannot copy content of this page